PGNiG logo

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK

 

 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie

Region Pomorski

 

 

 

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski, zwane dalej „Regionem” ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Postanowienia niniejszego regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, zwanego dalej „Regulaminem”, określają zakres i zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

 

Postanowienia wstępne


 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

     

·   eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta;     

·   Klient – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – będąca stroną zawartej z jednym z wymienionych Regionów PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego;     

· Użytkownik – Klient albo reprezentant Klienta instytucjonalnego lub upoważniony przedstawiciel Klienta zarejestrowanego w eBOK;     

·   Nr Klienta – numer widniejący na każdej fakturze za paliwo gazowe w polu „Numer klienta” lub „Nabywca”;

·   Hasło – ciąg znaków zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do eBOK, podawany przez Użytkownika w procesie rejestracji w eBOK (może zostać w późniejszym czasie zmodyfikowany). Uwaga! Min. - 8 max. ÷ 12 znaków, bez polskich znaków. Hasło musi zawierać małe, duże litery oraz cyfry i/lub znaki specjalne.     

·   Administrator eBOK – PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk.

 

2.  eBOK jest własnością PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk.

3. Użytkownikiem eBOK może zostać każdy Klient – Regionu Pomorskiego  PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. po dokonaniu rejestracji w eBOK.

4.  Korzystanie z usług eBOK jest bezpłatne.

5. Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies.

6.  Administratorem danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25c, 01-224 Warszawa. Zebrane dane przetwarzane będą przez Administratora w celu świadczenia usługi eBOK oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Kapitałowej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., o ile będzie to niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z usługi eBOK. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

7.  Regulamin korzystania z eBOK jest dostępny na stronie internetowej ebok.poog.pgnig.pl oraz w siedzibie Administratora eBOK.

 

Usługi oferowane za pośrednictwem eBOK

 

1.  W ramach eBOK Użytkownik ma możliwość:     

 

·  Uzyskania informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami zgodnie z realizacją Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego;     

·   Sprawdzania i podawania odczytów liczników gazowych (podając stan gazomierza należy wprowadzić tylko cyfry widoczne w czarnym polu na rejestratorze gazomierza, bez cyfr po przecinku);     

·   Podanie odczytu nie jest równoznaczne z wystawieniem faktury, są one wystawiane zgodnie z cyklem rozliczeniowym;     

·   Zmiany danych takich jak: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu;     

·   Dostęp do innych aplikacji przydatnych dla Klienta PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.;     

·   Przekazania reklamacji, uwag, wniosków (poprzez formularz kontaktowy);     

·   Przekazywania dyspozycji – np. zwrot nadpłaty. 

 

2.  PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski ma prawo w każdym czasie modyfikować usługi dostępne w eBOK.

3.  Szczegółowy zakres usług dostępnych za pośrednictwem eBOK opisany jest w „Instrukcji dla użytkownika”, która jest dostępna po zalogowaniu w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie ebok.poog.pgnig.pl.

 

Rejestracja

  1. Rejestracja Użytkownika:

·   Zarejestrowanie użytkownika może nastąpić tylko drogą internetową,     

·   Użytkownik wypełnia formularz umieszczony na stronie ebok.poog.pgnig.pl,     

·  Na adres email podany w trakcie rejestracji automatycznie wysłana zostanie wiadomość informująca o rejestracji oraz zawierająca link aktywacyjny,     

·   Po odebraniu mail-a aktywacyjnego należy kliknąć w podany link (adres strony internetowej) w celu potwierdzenia / zakończenia rejestracji i pierwszego zalogowania się do systemu eBOK. 

 

2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika.

3. Po zalogowaniu do eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne.

4. Administrator eBOK zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników eBOK na każde jego żądanie zgłoszone korespondencyjnie lub mail-owo na adres Administratora eBOK.

 

Korzystanie z usług eBOK

1. eBOK jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator eBOK zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji systemu informatycznego.

2. Administrator eBOK może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w eBOK, a także rozszerzyć lub zawieszać ich działanie oraz dodawać nowe usługi.

3. Administrator eBOK zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK.

4. Administrator eBOK ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5. Administrator eBOK ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podanie stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym.

 

Reklamacje

1. Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących działania eBOK. Reklamacje powinny być kierowane do Administratora eBOK w formie pisemnej na adres adminebok.poog@pgnig.pl, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w eBOK lub ustnej poprzez Contact Center PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. pod numerem telefonu 58 325 99 02.

2. Reklamujący zobowiązany jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację pod rygorem ich pominięcia w toku dalszego postępowania.

3. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski opiera się na przepisach niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski powiadania pisemnie lub mail-owo Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

 

Zakres odpowiedzialności

1. Za prawidłowe działanie eBOK odpowiada PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk.

2. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu w systemie eBOK ma możliwość kontaktu z Administratorem eBOK i wysłania do niego zgłoszenia w formie mail-owej (adminebok.poog@pgnig.pl) lub telefonicznej poprzez Contact Center PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. pod numerem telefonu 58 325 99 02.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pomocą eBOK.

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z eBOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym za pomocą eBOK.

6. Administrator eBOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie.

7. Informacje uzyskane za pośrednictwem eBOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń z tytułu naruszenia przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski postanowień umowy kompleksowej, w szczególności błędnych rozliczeń.

8. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Pomorski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem eBOK.