PGNiG logo

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK

 

    

 

 

 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

 

Region Pomorski

 

 

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ustala regulamin świadczenia usług drogą elektronicz. Postanowienia niniejszego regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, zwanego dalej „Regulaminem”, określają zakres i zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

 

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

1.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 

·       eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta;

·    Klient osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego;

·      Użytkownik – Klienalbo reprezentant Klientinstytucjonalnegluupoważniony przedstawiciel Klienta zarejestrowanego w eBOK;

·      Nr klienta  –  numer widniejący na każdej fakturze za paliwo gazowe w polu  Numer klienta" lub Nabywca";

·    Hasło cg znaków zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do eBOK, podawany przez Użytkownika w procesie rejestracji w eBOK (może  zostać  w źniejszym czasie zmodyfikowany). Uwaga! Min. - 8 max. ÷ 12 znaków, bez polskich znaków. Hasło musi zawierać małe, duże litery oraz cyfry i/lub znaki specjalne.

·     Administrator eBOK – PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jana Kazimierza 3

 

 

 

2.    Użytkownikiem  eBOK  może  zostać  każdy Klient  PGNiG  Obrót  Detaliczny Sp.  z o.o.  po dokonaniu rejestracji w eBOK.

3.    Korzystanie z usług eBOK jest bezpłatne.

4.   Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze   standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies.

5.  Regulamin korzystania z eBOK jest dostępny na stronie internetowej ebok.poog.pgnig.pl oraz w  siedzibie Administratora eBOK.


 

II. USŁUGI  OFEROWANE  ZA POŚREDNICTWEM  eBOK

 

 

1.    W ramach eBOK Użytkownik ma możliwość:

 

 

·   Uzyskania informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami zgodnie z realizacją Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego;

·     Sprawdzania  i  podawania  odczytów  liczników gazowych (podając stan gazomierza należy wprowadzić  tylko  cyfry widoczne w czarnym  polu na rejestratorze gazomierza, bez cyfr pprzecinku);

·     Podanie odczytu nie jest równoznaczne z wystawieniem faktury, one wystawiane zgodnie z cyklem rozliczeniowym ;

·      Zmiany danych takich jak: adres do korespondencji, adres  e-mail, numer telefonu i numer faksu;

·      Dostęp do innych aplikacji przydatnych dla Klienta PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.;

·      Przekazania reklamacji, uwag, wniosków (poprzez formularz kontaktowy);

·      Przekazywania dyspozycji np. zwrot nadpłaty.

 

 

2.    PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ma prawo w każdym czasie modyfikować usługi dostępne w eBOK.

3.   Szczegółowy zakres usług dostępnych za pośrednictwem eBOK opisany jest w „Instrukcji dlużytkownika”, która jest dostępna po zalogowaniu w zakładce „Pliki do pobrania na stronie ebok.poog.pgnig.pl.

 

 

 

III. REJESTRACJA

 

 

1.    Rejestracja Użytkownika:

 

 

·      Zarejestrowanie użytkownika może nastąpić tylko drogą internetową,

·      Podstawą do rejestracji w eBOK (w przypadku osoby fizycznej będącej konsumentem) jest Login, Hasło, nr faktury, adres email i PESEL,

·    Podstawą do rejestracji w eBOK (w przypadku osoby  prawnej lub jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą) jest Login, Hasło, NIP Klienta, nfaktury, Nazwisko Imię osoby rejestrującej konto i adres email.

·      Użytkownik wypełnia formularz umieszczony na stronie ebok.poog.pgnig.pl,

·      Na adres email podany w trakcie rejestracji automatycznie wysłana zostanie wiadomość informująca o rejestracji oraz zawierająca link aktywacyjny,

·   Po odebraniu mail-a aktywacyjnego należy klikć w podany link (adres strony internetowej) w celu potwierdzenia / zakczenia rejestracji i pierwszego zalogowania się do systemu eBOK.

 

 

2.  Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób  niepowołanych. Użytkownik ponosi ckowitą odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu deBOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika.

3.   Po zalogowaniu do eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne.

4. W razie gdy Użytkownik nie jest Klientem, Użytkownik poprzez rejestrację w eBOK potwierdza, że jest upoważniony przez Klienta do rejestracji lub korzystania w jego imieniu z Konta i wszystkich funkcjonalności zapewnianych w jego ramach, w tym – o ile jest to możliwe w ramach udostępnionych funkcjonalności:

Zapoznawania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi Umowy, dostępnymi za pośrednictwem eBOK, w tym informacji o stanie rozrachunków, danych dotyczących punktu poboru, treści oświadczeń składanych przy wykorzystaniu eBOK oraz korespondencji prowadzonej z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. za pośrednictwem eBOK;

Dokonywania w imieniu Klienta wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy powiązanej w zakresie, w jakim umożliwiają to funkcjonalności eBOK, w tym dokonywania płatności, a także prowadzenia korespondencji z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.;

Składania w imieniu Klienta oświadczeń, o ile składanie takich oświadczeń umożliwiają funkcjonalności eBOK, w tym w szczególności:

a) oświadczeń dotyczących otrzymywania treści marketingowych;

b) oświadczeń dotyczących otrzymywania faktur elektronicznych;

 

c) oświadczeń dotyczących zmiany danych osobowych Klienta – w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną.

5.  Administrator eBOK zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników eBOK na każde jego żądanie zgłoszone korespondencyjnie lub mail-owo na adres Administratora eBOK. Takie  żądanie skutkuje likwidacją konta użytkownika Klienta w eBOK.

 

 

 

IV. KORZYSTANIE  Z USŁUG eBOK

 

 

1.   eBOK jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator eBOK zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji systemu informatycznego.

2.   Administrator eBOK może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w eBOK, a także rozszerzyć lub zawieszać ich działanie oraz dodawać nowe usługi.

3.    Administrator eBOK zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK.

4.   Administrator eBOK ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5.  Administrator eBOK ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podanie stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona tpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym .

 

 

 

V.   REKLAMACJE

 

 

1.  Użytkownicy uprawnieni do składania reklamacji dotyczących działania eBOK. Reklamacje powinny być kierowane do Administratora eBOK w formie pisemnej na adres adminebok.poog@pgnig.pl, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w eBOK lub ustnej poprzez Contact Center PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. pod numerem telefonu 58 325 99 02.

2.  Reklamujący zobowiązany jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację pod rygorem ich pominięcia w toku dalszego postępowania.

3.   PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

  4.  Przy rozpatrywaniu reklamacji PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. opiera się na przepisach niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. powiadamia pisemnie lub mail-owo Użytkownika   o sposobie jej rozpatrzenia.

 

 

 

VI.  ZAKRES  ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 

1.   Za prawidłowe działanie eBOK odpowiada PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

2.   Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu w systemie eBOK ma możliwość kontaktu z Administratorem eBOK i wysłania do niego zgłoszenia w formie mail-owej (adminebok.poog@pgnig.pl) lub telefonicznej poprzez Contact Center PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. pod numerem telefonu 58 325 99 02.

3.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pomoeBOK.

4.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z eBOK  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejeszego Regulaminu.          

5.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym za pomoeBOK.

6.   Administrator eBOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie.

7.  Informacje uzyskane za pośrednictwem eBOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń z tytu naruszenia przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. postanowień umowy kompleksowej, w szczególności błędnych rozlicz.

8.   PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powste w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem eBOK.

 

 

VII. DANE OSOBOWE

 

 

1.  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi eBOK. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z eBOK jest przekazywana Użytkownikowi przed rejestracją konta eBOK. Informacje te są także dostępne po zalogowaniu na konto eBOK oraz w Polityce prywatności Administratora.