PGNiG logo

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248.
 2. PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia elektronicznego konta Biura Obsługi Klienta (eBOK) w związku z realizacją zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679),
  2. w razie wyrażenia w tym zakresie stosownych zgód przy zawieraniu umowy, w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679. Prawnie uzasadniony interes PGNiG OD polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz partnerów biznesowych PGNiG OD – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG OD polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegający na umożliwieniu PGNiG OD obrony przysługujących jej praw.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG OD niezbędne do wykonania umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta eBOK oraz wykonywania umowy zawartej z PGNiG OD, a w zakresie, w jakim przetwarzanie ma za podstawę Pani/Pana zgodę – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG OD w celu świadczenia usługi eBOK, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PGNiG OD jest brak możliwości świadczenia usługi eBOK.
 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PGNiG OD dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej pgnig.pl.